Opleiding tot zweminstructeur

Assistent lesgever.


Deze cursus wordt alleen nog maar gegeven in verenigingsverband en is een goede opstart voor de vervolgopleiding lesgever ABC.
Wij geven deze cursus hoofdzakelijk om met enige kennis zelfstandig badje 1 (watervrij maken en komen tot drijven) badje 2 ( aanleren beenslag buik/rug) en badje 3 (combinatie schoolslag) les te kunnen geven.
De cursus bestaat uit een theoretisch (12 contacturen) en praktisch deel inclusief stage ongeveer 10 contacturen Het geheel wordt afgesloten met een theorie en praktijk examen. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt.
 

Lesgever Zwem-ABCDe opleiding lesgever ABC beoogt kandidaten voor te bereiden om in verenigingsverband verantwoord en zelfstandig (bege)leiding te geven in het elementair zwemonderricht. Het (bege)leiding geven is in hoofdzaak gericht op de eisen zoals vermeld in de examenprogramma’s van het Zwem-ABC.

Omvang van de cursus bedraagt 75 contacturen. Daarnaast dient minstens 25 lessen van 30 minuten stage gelopen te worden.
De opleiding omvat een theoretisch gedeelte, welke modulair is opgezet. Na iedere module volgt een tentamen. In totaal kent de cursus 5 modules:

Introductie in het zwemonderwijs
Watervaardigheden en spel- en speelse vormen
Algemene Principes
Aspecten van het (bege)leiding geven
Zwemslagen
In het praktijk gedeelte van de cursus leren kandidaten hoe les te geven en oefenen zij de stof, alvorens het in de stage uit te voeren. Het geheel wordt afgesloten met een praktijkexamen en een eindgesprek.
OPLEIDINGSEISEN
Tot de opleiding worden toegelaten, zij die aan de twee onderstaande voorwaarden voldoen: de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt; in het bezit zijn van het diploma basispakket van Zwemvaardigheid 1. Het diploma mag niet ouder zijn dan twee jaar. De opleiding is primair bedoeld voor leden van NCS-verenigingen.
 

Cursus gegeven door de NCS – Opleiding voor opleiders (OVO)


De opleiding voor opleiders beoogd kandidaten voor te bereiden om in verenigingsverband zelfstandig les te kunnen geven in de cursussen zwemleider A en zwemleider B.
De opleidingsduur omvat een zaterdag en drie weekenden. De inhoud van de cursus is als volgt:

Overzicht van opleidingen
Het model didactische analyse
Het voorbereiden van de les
Het uitvoeren van de les
Toetsing en evaluatie
De opleiding wordt afgesloten met het uitreiken van de certificaten en het geven van de licentie.
 

Cursus gegeven door de NCS – Opleiding voor examinatoren (OVE)


De opleiding voor examinatoren beoogd kandidaten voor te bereiden om in verenigingsverband zelfstandig te kunnen examineren van zwemleider A en zwemleider B. Ook het voeren van het eindgesprek behoort tot taken van de examinator.
De opleiding omvat twee dagen theorie, drie keer meedraaien tijdens examens (waarvan 1ste keer oriënteren) en een terugkomdag.
Tijdens de opleiding wordt de nadruk gelegd op het goed kunnen invullen van het bolletjesformulier en het eindgesprek.
Na het voldoen van bovenstaande wordt overgegaan tot certificering en het geven van de licentie.

Cursus kosten.
De cursus kosten worden jaarlijks vast gesteld. Met het tekenen van een contract kan aan een van deze cursussen worden begonnen mits de opleidingscommissie of bestuur anders beslist.
Terug naar boven