Privacyverklaring


Zwemvereniging Gemertse Watervrienden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zwemvereniging Gemertse Watervrienden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Zwemvereniging Gemertse Watervrienden zijn wij verantwoordelijk voor de correcte verwerking van persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van ons privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen zijn hierover of u wil contact met ons opnemen kan dit via het contactformulier op de website, of de link onderaan deze pagina:
 

Zwemvereniging Gemertse Watervrienden   contact met het bestuur


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
 

Uw persoonsgegevens worden door Zwemvereniging Gemertse Watervrienden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 

 • Inschrijven in de ledenadministratie;
 • Eventuele deelname aan clubactiviteiten/jeugdcommissie activiteiten;
 • Innen via automatische incasso van contributie;
 • Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via e-mail;
 • Het plaatsen van behaalde diploma’s, verslagen van de activiteiten van de vereniging op de eigen website, Gemerts Nieuwsblad, Weekblad voor Gemert-Bakel en Omroep Centraal.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u gebruiken:
 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer, mobielnummer;
 • Geslacht;
 • IBAN-nummer;
 • Medische bijzonderheden waar onze instructeurs rekening mee moeten houden.
   

Wij gebruiken uw e-mail voor het organiseren van de administratieve processen omtrent alle zwemactiviteiten, het versturen van de contributiefactuur en de nieuwsbrief.
 

Verstrekking aan derden
 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van Club Assistent voor de ledenadministratie en contributieverwerking, voor uitwisseling van gegevens met de Club Assistent maken wij gebruik van een verwerkersovereenkomst. Daarnaast hebben wij een overeenkomst betreffende uitwisseling van gegevens met de bonden/partijen waarbij wij zijn aangesloten/samenwerken:
 

 • Nederlandse Culturele Sportbond (NCS);
 • Watervrienden Nederland;
 • Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB);
 • Gemeente Gemert-Bakel; ter verkrijging van (jeugdsport)subsidie;
 • Stichting Leergeld e.o.; betaling contributie voor haar cliënten.
   

Voor de juiste verwerking van gegevens betreffende de aanwezigheid en de vorderingen maken wij gebruik van de functies van Club Assistent:
 

 • Het bijhouden van de aanwezigheid in het zwembad (Club Assistent);
 • Het bijhouden van de vorderingen in het zwembad (Zwemcoach App, Club Assistent).
   

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
 

Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn


Zwemvereniging Gemertse Watervrienden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Daarna bewaren wij de noodzakelijke persoonsgegevens in het oud-ledenarchief (NAW-gegevens en e-mailadres).


Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 

 • Alle personen die namens Zwemvereniging Gemertse Watervrienden van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • De vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Club assistent maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
   

Rechten omtrent u gegevens


U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kan er bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wanneer wij een verzoek ontvangen zullen wij dit binnen 30 dagen na binnenkomst verwerken. De meeste gegevens zijn door uzelf aan te passen via de “MyClub-pagina”, hier kunt u aangeven welke van uw gegevens zichtbaar zijn voor anderen.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

 

Bestuur,
 

Zwemvereniging Gemertse Watervrienden
bestuur@gemertsewatervrienden.nl

Terug naar boven